این مجموعه ها با مرور عمیق شاعران ایرانی از رودکی تا سهراب و دیگران ، تاریخ شعر در ایران را پوشش می دهند.

میزبان دکتر زرندی اولین سه شنبه های هر ماه در ساعت 19 عصر.

به زبان فارسی

In these series cover history of poetry in Iran with an in depth review of Persian poets from Roodaki to Sohrab and more.

Hosted by Dr Zarandy 1st Tuesdays of each month at 7PM.

Click HERE to join

Conducted in Persian Language