آیا با مدیکر سردرگم شده اید؟

خانم ملک زاده می تواند همه چیز را روشن و قابل فهم کند. وی مدیکر را به زبانی ساده توضیح می دهد که پیگیری و درک آن آسان خواهد بود

و به سوالات شما پاسخ می دهدAre you frustrated and confused with Medicare?

Ms. Malekzadeh can make things clear and easy to understand. She will explain Medicare in plain language that will be easy to follow and understand.

She will take us through every step of the way and answer any questions you might have.


Join Faegheh Malekzadeh for a Zoom meeting on Thursday Oct. 8, at 7-8 pm PT time with all your questions.

This speech will be conducted in Farsi.