Kanoon

نشست کانون فرهنگی ایرانیان

نخستین جمعه هر ماه

اجرا کننده: فرید اخبار

این برنامه ماهانه به بررسی، معرفی و گفتگو در باره همه موضوع‌های مربوط به ایران و ایرانیان از جمله موضوع‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی، تاریخی، و ورزشی (غیر بحث‌های سیاسی و دینی) می پردازد

شرکت برای همه آزاد است

First Friday of Each Month at 7pm

Click on this link to join:

https://meet.google.com/qug-korv-fgm

Choose the option: JOIN